Skip to main content

Salgs-, leverings- og
abonnementsbetingelser

1. Generelt

1.1 Disse salgs-, leverings- og abonnementsbetingelser er gældende for alle såvel nuværende som fremtidige leverancer og ydelser leveret af ACTAS A/S, medmindre de udtrykkeligt er fraveget eller modificeret ved anden skriftlig aftale.

2. Accept af ordre

2.1 Ordrebekræftelse eller kundens skriftlige eller mundtlige accept af et tilbud fremsendt fra ACTAS, er at betragte som indgåelse af aftalen. Hvis kunden er uenig i ordrebekræftelsen, skal der gøres indsigelse overfor ACTAS indenfor 48 timer fra modtagelse af ordrebekræftelsen.

3. Etablering af sikringsanlæg

3.1 Etablering af sikringsanlæg betales ved anlæggets etablering, hvilket vil sige når anlægget er installeret i overensstemmelse med de regler og kutymer, der er gældende for installering af sikringsanlæg.

3.2 Ved større installationsarbejder er ACTAS berettiget til at foretage a conto fakturering svarende til det udførte arbejde.

4. Betaling

4.1 Medmindre andet er aftalt er betalingsbetingelserne 14 dage netto.

4.2 Alle priser er i danske kroner og eksklusiv moms, medmindre andet er anført i tilbuddet/ordrebekræftelsen eller skriftligt er aftalt.

4.3 Alle priser er betinget af, at ACTAS kan udføre arbejdet uhindret indenfor ACTAS normale arbejdstid, medmindre andet er aftalt skriftligt.

4.4 De aftalte service- og timepriser samt andre satser reguleres hvert år den 01.01 på grundlag af ACTAS faktiske afholdte omkostninger, dog minimum svarende til stigningen i nettoprisindekset for el-arbejder.

4.5 Ved udeblivelse eller forsinkelse af betaling er ACTAS berettiget til at beregne rente i henhold til renteloven samt opkræve eventuelle gebyrer i forbindelse med inkassationen af det skyldige beløb.

5. Ejendomsret

5.1 ACTAS bevarer den fulde ejendomsret til udlejede alarmanlæg og sikringssystemer. Kunden har pligt til at holde anlægget forsvarligt ved lige og nøje følge den/de brugsanvisninger og anvisninger, som ACTAS udsteder for brugen af anlægget.

5.2 ACTAS bevarer den fulde ejendomsret til købte alarmanlæg og sikringssystemer, indtil at kunden har betalt den fulde købesum med tillæg af eventuelle renter og gebyrer.

5.3 Alarmskilte og nøglebokscylindre tilhører i alle tilfælde ACTAS og må ikke flyttes eller demonteres uden aftale med ACTAS.

6. Levering

6.1 Leveringstiden regnes fra den dato, hvor ordrebekræftelsen er udarbejdet. En aftalt leveringstid vil være beskrevet i ordrebekræftelsen, ellers er der ikke indgået aftale om fast leveringstid. Har kunden fremsat ønske om ændringer, beregnes leveringstiden først fra tidspunktet for accepteret ordre eller efter udløbet af 48 timers indsigelsesperioden jf. pkt. 2.

7. Overdragelse af abonnement

7.1 Kunden kan kun overdrage sit abonnement, herunder de lejede alarmanlæg og sikringssystemer, såfremt dette skriftligt godkendes af ACTAS.

7.2 Ved overdragelse frigøres den hidtidige kunde først for sine forpligtelser, når abonnementsaftalen med den nye kunde træder i kraft.

​8. Garanti og reklamationsret

8.1 Købelovens regler om garanti og reklamationsret er gældende for handelsforholdet mellem ACTAS og kunden.

8.2 Der kan være produkter, hvor producenten yder en længere garantiperiode end det, kunden har i henhold til købeloven. I de tilfælde gives der på produktet samme garantiperiode som producentens garanti, mens garantien og reklamationsretten vedrørende installationen følger købelovens regler.

8.3 I garantiperioden påtager ACTAS sig at udbedre fejl i det leverede produkt – dog ikke forbrugt tid i forbindelse med installation og lignende – medmindre der er tale om overlast, slidtage, fejlbetjening, eller anden skade, som ikke kan lastes ACTAS.

8.4 Eventuelle garantireparationer udføres indenfor ACTAS normale arbejdstid.

​9. Ansvar

9.1 ACTAS er kun ansvarlig for de skader, der direkte kan henføres til ACTAS ydelser i henhold til den indgåede aftale. ACTAS er således ikke ansvarlig for ethvert indirekte tab, herunder driftstab, avancetab, tabt fortjeneste mv.

9.2 ACTAS er ikke ansvarlige for skader forvoldt af ACTAS uforsætligt eller ved simpel uagtsomhed herunder også i tilfælde af et hackerangreb hos Kunden.

9.3 ACTAS ansvar er beløbsmæssigt begrænset således, at kundens erstatning på årlig basis i intet tilfælde kan overstige 1 års abonnementsvederlag, eller varens værdi, dog max kr. 1.000.000.

9.4 Enhver skade som kunden ønsker at gøre ACTAS ansvarlig for, skal skriftligt anmeldes til ACTAS uden ugrundet ophold.

9.5 Det er kundens ansvar at meddele ACTAS ændringer i det af forsikringsselskabet udstedte sikringsniveau, samt at informere ACTAS, hvis der sker ændringer af kundens bygninger i form af ombygninger eller lignende. Såfremt kunden ikke informerer ACTAS herom kan ACTAS ikke pålægges noget ansvar.

10. Produktansvar

10.1 ACTAS er alene ansvarlig for skade fra produktet, i det omfang det følger af Produktansvarsloven. ACTAS fraskriver sig ansvar for skader og tab på ethvert andet grundlag. ACTAS er således ikke ansvarlig for ethvert indirekte tab, herunder driftstab, avancetab, tabt arbejdsfortjeneste mv.

10.2 Produktansvaret kan beløbsmæssigt ikke overstige dækningen på ACTAS produktansvarsforsikring.

10.3 Enhver skade fra produktet skal omgående meldes skriftligt til ACTAS.

​11. Immaterielle rettigheder

11.1 ACTAS bevarer eneretten til alle ophavsrettigheder, designrettigheder, varemærkerettigheder og andre immaterielle rettigheder (registrerede som ikke-registrerede), som anvendes, oprettes eller er indeholdt i, eller som måtte opstå som følge af eller i forbindelse med levering af ACTAS ydelser.

​12. Force majeure

12.1 ACTAS kan ikke holdes ansvarlig for skader og tab som følge af force majeure, herunder – men ikke begrænset til – strejke (lovlige, såvel som ulovlige strejker og arbejdsnedlæggelser), lockout, brand, naturkatastrofer, oversvøm­melser, strømsvigt, omfattende driftsforstyrrelser, hackerangreb, netnedbrud, krigstilstand, ind- og udførselsforbud, beslaglæggelse, myndighedernes foranstaltnin­ger, forsinkelser under transport, udebleven eller fejlagtig leverance fra underleverandører.

12.2 ACTAS dækker ikke skader og tab, som skyldes fejl i de af teleselskaberne leverede dele, signaloverførsel, teleforbindelse eller forsinkelser og ændringer fra teleselskab og lignende.

12.3 ACTAS påtager sig intet ansvar som følge af, at unormalt vejrlig forøger reaktions- og udkaldstiden i henhold til kundens forholdsordre.

12.4 I tilfælde af driftsforstyrrelser, uanset om disse er begrænset til ACTAS IT-systemer eller ej, er Kunden fortsat forpligtet til at erlægge vederlaget for en abonnementstjeneste på trods af, at Kunden i en periode, der dog ikke overstiger 2 på hinanden følgende uger, ikke er i stand til at bruge produktet.

​13. Opsigelse

13.1 Abonnementet kan fra begge parters side skriftligt opsiges med 3 måneders varsel til udløb ved en måneds udgang, medmindre andet skriftligt er aftalt mellem parterne.

13.2 Abonnementet kan tidligst opsiges efter 12 måneder fra acceptdatoen, medmindre andet skriftligt er aftalt mellem parterne.

13.3 I tilfælde af, at kunden misligholder abonnementsaftalen ved manglende vedligeholdelse af anlæg eller ved manglende betaling, er ACTAS berettiget til straks at tilbagetage anlægget og gøre restkravet op overfor kunden svarende til den resterende del af opsigelighedsperioden med tillæg af enhver yderligere udgift forbundet med tilbagetagelsen.

13.4 Alle omkostninger ved evt. reparationer af vægge m.v. i forbindelse med nedtagning, påhviler kunden.

13.5 Købte anlæg nedtages ikke, dog nedtages nøglebokscylindre og skilte. Omkostningerne forbundet hermed faktureres direkte til kunden. Evt. udtagning af nøgle fra nøgleboksen faktureres ligeledes til kunden.

13.6 Ved opsigelse af leasingaftaler er det leasingselskabets opsigelsesregler, der er gældende.

14. Lovvalg og værneting

14.1 Alle aftaler med ACTAS skal reguleres og fortolkes i overensstemmelse med dansk lov.

14.2 I tilfælde af en tvist mellem parterne er værneting for anlæggelse af retssager herom Retten i Aalborg.

​Disse betingelser er gældende fra 01.03.2023